Menu
Obr

PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU SPOLEČNOSTI
27. 11. 2002
 • Místo konání: chirurgické sanatorium
Body jednání
 • Byla projednána žádost firmy. o posouzení výboru společnosti zařadit výrobek Dermabond jako fakultativní zoom položku k následujícím výkonům oboru plastické chirurgie
  Výbor společnosti nemá námitky proti zařazení preparátu Dermabond jako fakultativní zoomové položce u zmíněných výkonů.
 • Vládní návrh o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specialisované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů.
  Hlavním bodem jednání výboru byla diskuse o vládním návrhu zákona, zejména o:
  a) o charakteru našeho oboru v plánovaných nových podmínkách chirurgického oboru s jednostupňovou atestací. Zda bude obor plastické chirurgie základní nebo nadstavbový.
  b) o paragrafu 45 bodu 118 návrhu zákona.
  ad a) Byla probrána pro a proti nadstavbového oboru i formy základního oboru plastické chirurgie. Problémem nadstavbového zařazení oboru plastické chirurgie při jednostupňové atestaci z chirurgie bude nutnost zkrácení erudice v našem oboru. Za výhodné bude možné považovat uzavřené vyšší vzdělání v oboru chirurgie, než je tomu doposud.
  V případě postavení plastické chirurgie jako základního oboru, by mohla zůstat kvalita i kvantita vzdělávání jako dosud. Nevýhodnou se jeví neostrá hranice určení stupně chirurgické erudice potřebné pro přestup do oboru plastické chirurgie.
  O těchto bodech proběhla delší a živá diskuse.
  Vyústila v jednotný závěr:
  Současný stav se jeví jako optimální - forma základní chirurgiecké erudice zakončené atestací a potom zařazení do oboru plastické chirurgie.

  Bude-li přijat jednostupňový způsob vzdělávání v chirurgii, bude nutné upravit erudici v našem oboru na dobu 3 let po skončení vzdělávání v chirurgii, pokud nebude jednostupňový způsob vzdělávání v chirurgii předělen v jeho průběhu jasně s prověřením vědomostí školence.
  Bližší informace o jednání a plánu chirurgické společnosti budou získány jednáním s chirurgickou společností.
  Ve stávájícím návrhu zákona je obor plastické chirurgie zařazen jako specializační či nadstavbový obor.
  ad b) Paragraf 45 bod 118.
  V interpretaci znamená, že erudovaný plastický chirurgi, který ukončil erudici v oboru chirurgie atestací prvního stupně a erudici v oboru plastické chirurgie nadstavbovou atestací, by si měl doplnit v nových podmínkách jednostupňovou atestaci v oboru chirurgie.
  Tento požadavek je nepřijatelný.
  Výše popsaná fakta svědčí o nedokonalosti návrhu zákona, který navíc neprošel diskusí s odbornými společnostmi. Proto výbor společnosti o projednávaných problémech hodlá uvědomit dopisem následující instituce:
  1. Ministerstvo
  2. IPVZ
  3. ČLS JEP
  4. MUDr. Cabrnocha - předsedu zdravotního výboru parlamentu
  Dopis bude formulován předsedou společnosti a konsultován prostřednictvím internetu s ostatními členy výboru, tak aby mohl být odeslán co nejdříve.
 • Byla projednána stížnost na Dr. poslaná MUDr. předsedou revizní komise Obvodního sdružení lékařů ČLK. Výbor společnosti v této situaci představuje oborovou komisi ČLK. Stížnost se týká klientky po operaci ptosy obličeje. Stěžovatelka bude pozvána a vyšetřena za přítomnosti dvou členů oborové komise - Doc. Na další scůzi budou členové výboru o tomto vyšetření informováni.
  Z hlediska organizace byly nabídnuty 2 možnosti:
  Spojení obou odborně společenských akcí je organizačně nelehké. Otázka bude dořešena do 15. 12. 2002.
 • Termín příští schůze výboru bude stanoven podle aktuální potřeby začátkem roku, 2003, nejspíše první týden v únoru.
spch,cz

edice podzim*zima/:) FNSPO.cz | ACADEMICHOSTING
o společnosti formuláře členové výboru zápisy equam sympozia